Åt framsidan Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningar skall inlämnas på därtill fastställd blankett, som finns tillgänglig nedan.
Ansökningsblanketten jämte bilagor skall inlämnas i fem (5) exemplar per post till stiftelsens postadress på blanketten.

År 2017 delade stiftelsen ut i understöd 201 295 euro.


UNDERSTÖD FÖR ÅR 2018

Stiftelsen beviljar finlandssvenska synskadade och hörselskadade understöd bland annat för studier och utbildning. I år prioriteras ansökningar som gäller projekt men stiftelsen stöder även medicinsk forskning inom området för syn- och hörselskador.
Bidrag kan sökas av:
   -    ideella föreningar
   -    organisationer
   -    arbetsgrupper
   -    enskilda personer.
Ansökan skall göras på ansökningsblankett som finns på stiftelsens hemsida, se rubriken nedan. Ansökan bör innehålla en redogörelse för projektet / forskningen.
Noggranna uppgifter om budget och finansieringsplan bör framkomma. Eventuella andra bidrag som sökanden ansökt om skall nämnas. Uppge även beloppet som sökes, samt namn, adressuppgifter och bankkonto.
Ansökningstiden publiceras i början av suommaren 2018.
Beviljade understöd utbetalas under December månad.

Ansökningarna skickas i 5 exemplar under adress :
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
c/o advokat Harriet Rydberg
Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
PB 1077. 00101 Helsingfors.

Tidigare oredovisade understöd utgör hinder för ett nytt understöd av stiftelsen

Styrelsen


ANSÖKNINGSBLANKETT

Blankett för Ansökan om stipendium (privatpersoner) finns här:
[ ANSÖKAN OM STIPENDIUM ]

Blankett för Ansökan om understöd (institutioner, arbetsgrupper) finns här:
[ ANSÖKAN OM UNDERSTÖD]