Åt framsidan Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningar skall inlämnas på därtill fastställd blankett, som finns tillgänglig nedan.
Ansökningsblanketten jämte bilagor skall inlämnas i fem (5) exemplar per post till stiftelsens postadress på blanketten.

År 2016 delade stiftelsen ut i understöd 132 830 euro.


UNDERSTÖD FÖR ÅR 2017

Stiftelsen beviljar finlandssvenska synskadade och hörselskadade understöd bland annat för studier och utbildning. I år prioriteras ansökningar som gäller projekt men stiftelsen stöder även medicinsk forskning inom området för syn- och hörselskador.
Bidrag kan sökas av:
   -    ideella föreningar
   -    organisationer
   -    arbetsgrupper
   -    enskilda personer.
Ansökan skall göras på ansökningsblankett som finns på stiftelsens hemsida, se rubriken nedan. Ansökan bör innehålla en redogörelse för projektet / forskningen.
Noggranna uppgifter om budget och finansieringsplan bör framkomma. Eventuella andra bidrag som sökanden ansökt om skall nämnas. Uppge även beloppet som sökes, samt namn, adressuppgifter och bankkonto.
Ansökningstiden utgår den 15 september 2017.
Beviljade understöd utbetalas under December månad.

Ansökningarna skickas i 5 exemplar under adress :
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
c/o advokat Harriet Rydberg
Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
PB 1077. 00101 Helsingfors.

Tidigare oredovisade understöd utgör hinder för ett nytt understöd av stiftelsen

Styrelsen


ANSÖKNINGSBLANKETT

Blankett för Ansökan om stipendium (privatpersoner) finns här:
[ ANSÖKAN OM STIPENDIUM ]

Blankett för Ansökan om understöd (institutioner, arbetsgrupper) finns här:
[ ANSÖKAN OM UNDERSTÖD]