Åt framsidan Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningar skall inlämnas på därtill fastställd blankett, som finns tillgänglig nedan.
Ansökningsblanketten jämte bilagor skall inlämnas i två (2) exemplar per post till stiftelsens postadress på blanketten.

År 2022 delade stiftelsen ut i understöd 165 134 euro.


UNDERSTÖD FÖR ÅR 2023

Stiftelsen beviljar finlandssvenska syn- och hörselskadade understöd bland annat för studier och utbildning. Stiftelsen stöder även medicinsk forskning inom området för syn- och hörselskador. Detta år prioriteras ansökningar som gäller projekt i medicinsk forskning inom området syn- och hörselskador.
Bidrag kan sökas av:
   -    ideella föreningar
   -    organisationer
   -    forskare och forskningsgrupper
   -    enskilda personer.
Ansökan skall göras på ansökningsblankett som finns nedan. Ansökan bör innehålla en redogörelse för projektet / forskningen.
Noggranna uppgifter om budget och finansieringsplan bör framkomma. Eventuella andra bidrag som sökanden ansökt om skall nämnas. Uppge även beloppet som söks, samt namn, adressuppgifter och bankkonto. Bristfälliga ansökningar beaktas inte.
Ansökningstiden utgår 10.10.2023.
Beviljade understöd utbetalas tidigast under december månad.

Ansökningarna skickas i 2 exemplar under adress :
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
c/o advokat Harriet Rydberg
Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
PB 1077, 00101 Helsingfors.

Tidigare oredovisade understöd utgör hinder för ett nytt understöd av stiftelsen

Styrelsen


ANSÖKNINGSBLANKETT

Blankett för ansökan om stipendium (privatpersoner) finns här:
[ ANSÖKAN OM STIPENDIUM ]

Blankett för ansökan om understöd (institutioner, arbetsgrupper) finns här:
[ ANSÖKAN OM UNDERSTÖD]